Întrebări frecvente

Notarul public poate stabili identitatea părților prin (i) acte de identitate, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, (ii) paşapoarte -pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii străini sau (iii) atestarea avocatului care asistă partea. Identificarea părților prin documente sau prin intermendiul unui avocat nu este necesară în cazul în care notarul public cunoaşte personal părțile.

Părțile stabilesc de comun acord notarul ce va instrumenta procedura notarială la care vor lua parte. În general, notarul public este ales de partea care urmează a plăti onorariul notarial. Alegerea notarului public este o decizie personală a părții, bazată pe nivelul de încredere acordat profesionistului ce urmează a instrumenta procedura.

Da, la cererea părții interesate, notarul public se poate deplasa în afara sediului biroului notarial pentru o procedură notarială, însă numai în limitele circumscripţiei teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea. Totodată, dacă întocmirea unui act notarial nu poate fi amânată, la cererea părții interesate, din motive temeinic justificate, notarul public va putea întocmi un act notarial și în afara programului de lucru.

Grilele notariale reprezintă studiile de piață despre care puteți găsi informații la rubrica Studiile de piață privind valorile minime imobiliare. Acestea nu influențează prețul la care se tranzacționează imobilele ci reprezintă valori de referință avute în vedere pentru stabilirea, în condițiile prevăzute de lege, a onorariului notarial, a tarifelor de carte funciară sau a anumitor obligații referitoare la plata impozitului pe venit.

Normele ce reglementează onorariile notariale stabilesc un nivel minim al onorariilor pentru fiecare procedură notarială. În funcție de circumstanțele concrete aplicabile situației particulare prezentate notarului public, de complexitatea procedurii, de termenul pentru soluționare sau de alte aspecte concrete, onorariul notarial poate fi diferit de la un notar la altul. Taxele datorate statului și care sunt percepute de notarul public sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile legale ce le reglementează și au aceeași valoare indiferent de biroul notarial căruia vă adresați.

Notarul public are obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care a luat cunoştinţă în cadrul activităţii sale. Totodată, notarul public este obligat să respecte dreptul părţilor actului notarial de a lua cunoştinţă de documentele care le privesc şi de a obţine copii, certificate sau extrase ale acestor documente. Orice informaţii cu privire la actele notariale păstrate în arhivele Camerei sau ale birourilor notariale se eliberează numai persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de părţi ale actului juridic, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifică un drept sau un interes legitim. Informaţii cu privire la existenţa testamentului se eliberează persoanelor mai sus menționate numai după decesul testatorului, dovedit cu certificatul de deces, cu excepţia cazurilor în care cererea este formulată de testator însuşi.

Da, în cazul în care actul solicitat este contrar legii şi bunelor moravuri, notarul public va refuza întocmirea lui. De asemenea îndeplinirea actului notarial poate fi respinsă şi pentru următoarele motive (i) neprezentarea documentaţiei necesare sau prezentarea incompletă a acesteia, (ii) neplata tarifelor, a impozitului şi a onorariului stabilit, (iii) imposibilitatea identificării părţii sau lipsa de discernământ a acesteia, dacă această stare rezultă din comportamentul părţii. Împotriva încheierii de respingere a notarului public partea nemulţumită poate face plângere. Plângerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va înainta de îndată, împreună cu dosarul cauzei, judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea. nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe sau certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe.

Da, notarii publici pot efectua orice procedură notarială în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care îşi desfăşoară activitatea. Competenţa teritorială a notarilor publici numiţi în municipiul Bucureşti se întinde pe tot cuprinsul circumscripţiei Tribunalului Bucureşti. Dezbaterea unei succesiuni este de competența biroului notarial în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu. În cazul moştenirilor succesive, poate fi ales oricărare dintre notarii publici care îşi desfăşoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă. Succesiunea defunctului al cărui ultim domiciliu nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României va fi dezbătută de primul notar sesizat în circumscripţia căruia există cel puţin un bun imobil. Dacă în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri imobile pe teritoriul României, este competent primul notarul sesizat, cu condiţia ca în circumscripţia sa să existe bunuri mobile. În cazul în care în patrimoniul succesoral nu se regăsesc bunuri pe teritoriul României, este competent primul notar public sesizat. În procedura divorțului, competenţa notarului public este determinată de locul încheierii căsătoriei sau de locul ultimei locuinţe comune a soţilor.

Da, notarul public are competență generală în materia autentificării și poate încheia acte translative sau constitutive de drepturi reale pentru imobile aflate oriunde pe teritoriul României.

Nu, certificatul de calitate de moștenitor se eliberează cu acordul tuturor moștenitorilor și stabileşte calitatea tuturor moştenitorilor și întinderea drepturilor acestora.

Nu, notarul public certifică exactitatea copiei cu originalul prezentat la data emiterii copiei legalizate.

În afara granițelor României, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot întocmi acte și procedurile notariale cu următoarele excepții principale (i) actele juridice cu efect constitutiv sau translativ de proprietate, (ii) actele privind alegerea, modificarea şi lichidarea regimului matrimonial, (iii) procedurile succesorale, (iv) divorțul.

În acest caz, îndreptarea erorii materiale poate fi făcută de către notarul public ce a preluat arhiva notarului care a întocmit actul ce se solicită a fi rectificat. În cazul în care arhiva acestui notarului se află în custodia Camerei sau sediilor secundare, Colegiu Director va desemna un notar public pentru îndreptarea erorii materiale.

Cele mai multe proceduri notariale, impun prezența beneficiarului procedurii (personal sau prin mandatar) în fața notarului public. Anumite proceduri sau etape prealabile finalizării unei proceduri, pot fi îndeplinite în lipsa părții. Este bine să verificați cu notarul care vă instrumentează procedura când este necesară prezența dumneavoastră în fața sa.

Pentru încheierea unui act de înstrăinare a unui imobil sunt necesare, în general, actele de identitate ale părților, certificatele de căsătorie și convențiile matrimoniale dacă este cazul, actele de proprietate ale imobilului, documentația cadastrală, încheierea de intabulare în cartea funciară, certificatul de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală în care se află imobilul, adeverința de la asociația de proprietari și chitanțele doveditoare pentru plata utilităților, certificatul de performanță energetică. În funcție de situația concretă a imobilului sau a părților, notarul public poate solicita și alte acte pentru autentificarea actului. Pentru a fi siguri că dețineți toate actele necesare pentru încheierea unui act notarial, ar fi bine să luați legătura cu un notar public care vă poate da toate lămuririle necesare. Lista notarilor publici, membrii ai Camerei Notarilor Publici București o găsiți la rubrica Lista notarilor in funcție.

Camera Notarilor Publici București deține si administrează evidența procedurilor succesorale dezbătute sau în curs de a fi dezbătute pentru defuncții al căror ultim domiciliu a fost în circumscripția teritorială a Curții de Apel București. Dacă sunteți persoană îndreptățită să obțineți informații, respectiv dacă sunteți succesibil al defunctului sau justificați un drept sau un interes legitim, pentru a afla dacă pentru un defunct s-a deschis dosar succesoral la un birou notarial vă puteți adresa cu o cerere Camerei Notarilor Publici București, Serviciului de Succesiuni. Pentru mai multe informații accesați departamentul de Succesiuni.